Yhteystiedot

TEKNOLOGIANTIE 14
90590 OULU
(maksuton pysäköinti vieressä)

P. 040-5574170

jaana.puhakka@luukku.com

HINNASTO 

FYSIOTERAPIA        45 min  52 €  I  60 min  58 €

LYMFATERAPIA       60 min  58€  I   90 min  70 €

lymfa kompressiosidosten kanssa     60 min 65 €  I  90 min  78 €

AKUPUNKTIO   58 €

HIERONTA       45 min  50 €  I  60 min  58 €  I   90 min  70 €

 

KOTIKÄYNTILISÄ SOPIMUKSEN MUKAAN.

LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ FYSIOTERAPIASTA KELAn SUORAKORVAUS.

 

REKISTERISELOSTE

1.       Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on: Tmi Jaana Puhakka

Y-tunnus 1252624-5

Teknologiantie 14 D, 90590 Oulu

www.fysioterapiajaanapuhakka.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jaana Puhakka

jaana.puhakka@luukku.com

p. 0405574170

 2.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

Rekisterin peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.  Näitä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Käytössä on  Diarium asiakastietojärjestelmä, jossa henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatulla palvelimelle.  Omakantaan välittyviä tietoja, suostumuksia, lupia ja kieltoja  asiakas voi hallinnoida itse.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta. Sähköisestä potilastietojärjestelmästä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.

3.       Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

 4.       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle.  Tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana ja tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa

5.       Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys Henkilötietojen antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Asiakkaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kanta-arkistoon tallennettavista tiedoista informoidaan erikseen.

6.       Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

7.       Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta ilmoittaminen

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.